Mine verktøy

Jeg har tilgang til flere innfallsvinkler og har god erfaring med å kombinere «verktøy». Viktigst er at den egner seg best for akkurat deg, bestillingen din. Første kontakt starter med kartlegging av behov og fremdrift. Du kan velge mellom et eller ta i bruk flere ”verktøy” som en metode.

  • SAMTALETERAPI
  • VEILEDNING
  • SAMTALE-METODE (tar i bruk ulike teknikker)
  • ROSENMETODEN
  • HELSERELATERT MASSASJE (inkludert triggerpunkt behandling)
  • IDRETTSMASSASJE
  • JAPANSK ENERGIMASSSASJE
  • PINOCCHIOMETODEN 

Det går ikke et klart skille mellom sinnet, kroppen og det iboende potensial, men vi vet at uansett innfallsvinkel vil hvert tiltak eller behandling gi ringvirkninger på flere plan. Uansett valg av «verktøy» vil selve samtalen være mer eller mindre tilstede.

BEVISSTE TANKER

Tankene våre skaper virkeligheten, og ikke motsatt, men tanker alene er ikke bevisste. De trenger oppmerksomhetens nærvær, for å kunne forstå hva som foregår.

Les mer

Vi fører ofte en ubevisst samtale (”den indre dialogen”) med oss selv, der vi kan tenke på hendelser, kommentere og forestille andre scenarier.

Til våre tankemønster knyttes det følelser. Alle tankestrømmer er ikke like heldige. Sinnet er bevegelig og foranderlig, men bevisstheten er der permanent. Det å bli bevisst sine tanker er det samme som å skape seg sitt eget liv.

KROPPSBEVISSTHET

Det å fornemme og ta kroppens signaler på alvor, bidrar til at din tilstedeværelse øker. Det handler om å sanse spenninger, kroppslige bevegelser og tilhørende

Les mer

emosjoner. Helt enkelt det å bli bevisst kroppens eget språk, bevisstgjøre samspillet, dvs bevisstgjøre det psykologiske aspektet i samspillet mellom sinn og kropp.

Basale kroppsøvelser vil gi umiddelbar effekt på våre emosjoner,  nyansere opplevelsen av ulike følelser og bevisstgjøre hvordan kroppsholdninger kan innvirke for eksempel direkte på angsten.

BEVISST PUST

Barn blåser på blomst.Bilde

Pusten er kroppens eneste funksjon som både er viljestyrt og autonom og det beste middelet mot stressrelaterte plager. Pusten er selve ”heisen” i vår

Les mer

utvikling. Vi kan ta heisen ”ned” til det underbevisste (finne det vi har glemt), – det bevisste (her og nå), – eller til ”toppetasjen” for å komme i kontakt med vår visdom.

Spenningsforhold og pust i kroppen endres ut ifra hvordan vi har det, – hvordan vi takler utfordringer. Pusten påvirkes også fra det ubevisste som faktisk utgjør den største prosenten av selve bevisstheten, cirka 85 %.

SAMTALETERAPI OG VEILEDNING

I selve ”samtalerommet” settes det hovedsakelig ord på reaksjoner, hendelser og opplevelser. Vanskelige følelser, som skam, redsel, avvisning, mobbing og svik kan skape ubevisste reaksjonsmønstre, som også senere i livet kan gi utslag og fremstå som ulogisk – for eksempel angst og depresjon.

Samtalen kan variere i form og innhold (terapi, veiledning, råd eller metode). Det viktige er å få økt innsikt, slik at valg blir tatt mer ut ifra vårt iboende potensiale og ikke som et resultat av livets påkjenninger, dvs forhindre at vårt ubevisste styrer alene eller ”trekker i trådene”.

HELSERELATERT MASSASJE

Benk- eller stolbehandling der kroppens hud, bindevev, muskler og blodkar (myke deler) får tilpasset trykk og tøyninger. Kroppen frigjør det naturlige hormonet oxytocin gjennom berøring og gjennom økt blod-sirkulasjon, som følge av massasjen.

Denne form for behandling benyttes ved plager i muskel- og skjelettplager og kan redusere sykefravær. Det finnes flere ulike metoder.

Klinikken praktiserer massasje i kombinasjon med psykologisk forståelse for kroppen, terapi-, energi- og triggerpunkt-massasje.

ENERGIFELT

Det er ikke vitenskapelig dokumentert at det eksisterer et energifelt rundt mennesket, men vi vet i dag at alle organene i kroppen har et energifelt som sender ut rytmiske elektromagnetiske felt. En måte å fornemme denne energi, er å holde håndflatene 2- 3 cm fra hverandre og deretter mot hverandre. Hva opplever du?

Vitenskap er mer en måte å tenke på enn nødvendigvis det samme som kunnskap. Vi som mennesker må holde oss åpne og nysgjerrige slik at vi kan lære av våre erfaringer.

PINOCCHIOMETODEN

Metoden er prosessorientert, hovedsakelig basert på dynamisk kropps-psykologi. Målet er å finne frem til bakenforliggende årsaker til kroppslige symptomer og/eller emosjonelle tilstander. Metoden kombinerer og varierer mellom samtale- og kroppsteknikker.

Behandlingene er skånsomme, men dyptgripende og kan gi reaksjoner. De bringer kropp og sinn inn i et spesifikk tilstand der spenninger generelt vil kunne slippe taket. En tilbakevendende positiv ”bivirkning” er ofte redusert stress og angst.

ROSENMETODEN

Det er en kroppsbehandling som foregår på benk. Hender som møter muskulære spenninger på en myk, men direkte måte. Rosenmetoden er en avspenningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom muskelspenninger, pust og følelser. Metoden handler om bevisstgjøring av fortrengte minner og følelser som ofte er årsaken bak muskulære spenninger.

Når kroppen slipper taket om fortrengte spenninger vil dette gi friere pust og derved livsutfoldelse. Rosenmetoden kan bidra med en unik plass i ditt selv, dvs der du møter ditt iboende potensial.

ENERGIBALANSERING

Det handler om energi-overføringer ved bruk av ulike teknikker. Energibalansering tar utgangspunkt i at den fysiske kroppen har en tilsvarende kropp, den eteriske kroppen (malen for den fysiske), som utgjør feltet rundt fysiske kroppen.

En subtil energi der energiveksling foregår toveis via sentrale sammenkoblede felter, chakrer (virvelstrømninger).  Alle energier kan ledes til nivåer der energier vibrerer med raskere hastighet. I systemet ledes også det emosjonelle og det mentale til det fysiske nivået.