Pinocchiometoden

PINOCCHIO, MARIONETT- ATFERD

Vi tar valg hele tiden, fra vi står opp om morgenen til vi går å legger oss. Mange av disse valgene er automatiserte uten at vi tenker over det, slik at vår atferd i noen situasjoner er forutsigbare. Denne atferds-effekten ligner på marionettdukken Pinocchio, som blir styrt av sine usynlige tråder. Når vi reagerer og gjør som mange andre gjør i lignende situasjoner, handler det ikke nødvendigvis om egne valg, men mer om en forutsigbar atferd, – Pinocchioeffekten.  Denne atferd kan få følger over tid som for eksempel angst, diffuse smerter eller mangel på tiltakslyst.

Les mer

Det er ikke alle forunt å oppdage de ”usynlige trådene” vi har. Ofte ser vi ikke disse trådene før det skjer noe dramatisk i livet vårt. Hva som er dramatisk kan være forskjellig, men felles er at det settes et fokus på hva som ikke fungerer for oss når dette inntreffer. Pinocchio-effektene kan vi først bli kvitt, når vi kommer i kontakt med det som ligger i det ubevisste. Frem til da, vil som oftest de automatiserte mønstrene ”ta valgene” for oss.

PINOCCHIOMETODEN

Pinocchiometoden har blitt utformet som et resultat av 30 års erfaring som terapeut, hvor hoved-innfallsvinkelen dreier seg om å kombinere ulike verktøy, innenfor et eller flere nivåer, som sammen innvirker på hverandre. Det gjelder å utforske hvilke tankemønster (verdier) som råder, hvor i kroppen de agerer eller ”parkerer”, hvilke følelser de er knyttet opp til, og hvilken motivasjon som råder hos det enkelte individ. Pinocchiometoden er et verktøy som kan tas i bruk som privatperson, ute på skolen, i barnehagen eller direkte på arbeidsplassen.

Vi tar i bruk de aktuelle verktøyene, som står i samsvar med hovedpersonens motivasjon, mål, og vilje til å delta aktivt i tiltakene. Metoden kombinerer og varierer mellom samtale- og kroppsteknikker.

Pinocchiometoden støtter opp under nysgjerrigheten og den ekte kraften, og hjelper til å hente frem potensialet, til tross for vanskelige livssituasjoner, tap, eller sykdom.

Pinocchiometoden
i terapirommet

Kompass.Bilde

Behandling kombinert med personlighets-utvikling. For de som har et ønske om å gå dypere inn i prosesser i forhold til å utforske sitte eget indre landskap. Metoden egner seg for de som har behov for å snu uheldig utvikling av helse og livskvalitet. Den er hovedsakelig basert på dynamisk kroppspsykologi, prosessen står sentralt. Det arbeides med kroppens plager, tankemønstret og pusten.

Les mer

Behandlingene er skånsomme, men dyptgripende og kan gi reaksjoner.
De har til hensikt å bringe kropp og sinn inn i en spesifikk tilstand der spenninger generelt vil kunne slippe taket.

En ofte tilbakevende positiv ”bivirkning” er redusert stress og angst.

Pinocchiometoden
i barnehagen og skolen

Antimobbing. Bilde

Flere yngre opplever at de er ensomme og føler seg ”utenfor” alle andres liv. Dårlig søvn, angst, magesmerter og hodepine går ofte igjen hos stadig yngre klienter i skolealderen. De skjønner så godt at de voksne må jobbe, er stresset, tappet for krefter, fordi de selv også gjenkjenner symptomene. Konsekvensene blir tydeligst på skolen. Det går blant annet ut over trivselen og konsentrasjonen.

Les mer

Pinocchiometoden brukt i skolen handler om å bidra til økt selvfølelse. Ufarliggjøre vanskelige følelser. Bli bevisst ulike måter å bruke det følelsesmessige språket på, -erstatte  kroppslige symptomer med ord.

Gi de unge verktøy til å forebygge kroppslige plager og styrke sitt samspill med de andre elevene.

Pinocchiometoden
på arbeidsplassen

Stadig økt krav til effektivitet, økt krav om kunnskap, økt antall nye produkter og økt arbeidsmengde på den enkelte arbeidstakeren. Dette sammen med økt krav om aktiv deltagelse i privatlivet er påkjenningene over tid store, negativ stress. Følgene av ”det å ikke strekke til”, gir frustrasjoner, kan føre til konflikter, nedsatt kvalitets-arbeide og tiltakslyst. Stress over tid leder til sykemeldinger.

Les mer

Arbeidstakere som er bevisst på hvordan konflikter håndteres, vil kunne unngå unødvendig tap av krefter og tid, som ellers går med til å løse uenigheter.

Hvordan møte kollegers utfordringer på en konstruktiv og effektiv måte, vil for mange bedrifter være et vesentlig verktøy å få hjelp til å systematisere.

BAKGRUNN

Bakgrunn

NYSGJERRIGHET
Det hele begynte da jeg hadde praksis på et fysikalsk institutt i Arendal. Der var jeg så heldig å fikk ansvaret for egne pasienter. Bortsett fra øvelser, skulle flere av de faste pasientene ha massasje som en del av sin behandling. Frem til da hadde jeg kun massert toppidrettsutøvere.

Det viste seg at noen klienter responderte, ved at de fikk umiddelbar effekt, og andre gjorde det ikke. Hvorfor? Hva var årsakene til de ulike resultatene, til tross for ”lik” behandling? Hvilke faktorer var vesentlige i en behandling etc.? Nysgjerrigheten tok overhånd. Hvorfor noen klienter ikke blir bedre, mens andre blir bra, ble spørsmålet som dannet grunnlaget for utarbeidelsen av mine tanker rundt det jeg har kalt Pinocchiometoden.

Les mer

ÅPENHET OG BEVISSTHET
Jeg fikk en ofte gjentatt, hyppig tilbakemelding fra klienter; ”Behandlingene hos deg har vært til en uvurderlig hjelp, men mer pga det ”andre” som fulgte med”. Jeg ble da oppmerksom på at jeg tok i bruk andre teknikker, dog ubevisst, og kombinerte de med den aktuelle tradisjonelle behandlingsmetoden, men kun på noen av pasientene. Dette ble det neste skritt på veien. Etter hvert begynte jeg å skjønne hvilke innvirkende faktorer, som hadde en positiv effekt, som støttet opp under tiltakene for den enkelte personen. Dette førte til flere kurs og tilegnelse av nye kunnskaper utover mitt opprinnelige fagfelt. Jeg begynte etter hvert å kombinere verktøyene mine mer målrettet.

ENGASJEMENT
Neste spørsmål kom, hvorfor velger noen klienter å ta ansvar for sin egen helse og andre ikke? Det førte videre til at den første kontakten; samtalen med klienten, ble svært avgjørende for videre tiltak. Klientene fikk gjennom en grundig kartlegging også egne muligheter for å påvirke den videre oppfølgingen. De fleste som tar kontakt med klinikken har et bestemt behov, men noen ganger ligger problemet mer på det ubevisste planet, hvor det nødvendigvis ikke kommer til uttrykk på en like ”logisk” måte. Denne erfaringen banet veien til å kombinere verktøy på tvers av de ulike nivåene vi er mennesker på; innenfor tanker, det kroppslige, følelsene, og selve ”livsgnisten” – kombinasjonen av alt dette.

DEN PRAKTISKE TILNÆRMINGEN

Den praktiske tilnærmingen

Kartlegging, plan og delmål for behandlinger foregår før oppstart den første timen. Evaluering foregår under pågående arbeid, for at både terapeut og klient skal oppleve en god kvalitetssikring.

Valg av samtale- og kroppsteknikker vil foretas underveis og kan varierer ut ifra de reaksjoner som melder seg etter hver behandling. Denne form for arbeid styrker også deg selv som observatør i ditt eget liv, noe som er grunnleggende for å unnvike å havne i marionettatferden. Den gir deg et ”eierskap” til forandringen.

Les mer

Hvilket resultat som oppnås er i høy grad avhengig av hvilken intensitet og hyppighet innenfor en gitt periode, som velges. Den behandledes eget engasjement er også svært viktig. Det er en fordel å ha intensive økter fordelt over et kortere tidsrom og heller ha ”aktive” hvileperioder mellom behandlingene.

Dette for å sikre prosessens effekt, og at de innsikter som melder seg i behandlingstiden får tid til å synke innover og ikke ”forsvinner ut igjen”. Det handler om å stabilisere og konsolidere dine innsikter.

SELVUTVIKLING

Selvutvikling

”Hvem er egentlig jeg?”, er vel det mest vanskelige spørsmål å svare på. Carl Jung utfordrer oss med sine kloke ord; ”Who looks outside dreams, who looks inside awakens”…

Fremgang, suksess, og det å trives med seg selv handler veldig mye om å ha kjennskap til menneskets natur og spesielt våre svakheter. Når vi selv er i stand til å se våre egne svakheter, kan vi unngå at de styrer oss. Denne bevisstheten vil gi oss flere, og andre valg muligheter enn kun bli overlatt til en marionett lignende atferd.

Les mer

Hvis vi lever våre liv uten å involvere den som betyr noe for oss, dvs. uten å kjenne etter hva som gir deg selv mening og innhold, hvordan skal vi da kunne ta de rette valgene uten å bare kopiere eller følge andres forventninger ukritisk? Klarer vi å opprettholde livsgnisten over et lengre liv, når vi ikke ”puster vår egen pust”? Klarer vi å opprettholde en god helse uten å kjenne på glede og mening i hverdagen?

Klarer vi å bli fri fra trådene, har vi kommet langt!

For å kunne endre atferd må vi forstå våre egne reaksjoner, hvor de kommer ifra. Hvilken del av meg responderer på inntrykk? Er det tanker, følelser, behov, eller gledens engasjementet, eller noe helt annet?

Når vi kommer i kontakt med vårt SELV, følelsene våre, vet hva vi vil, og styrer bevisst mot målet, så blir vi mer ”levende”. Hjernen får signaler direkte fra hjertet, når vi trives, noe som igjen vil innvirke på vårt autonome nervesystem og styrke vår helse.